Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1852 sonuçtan 41 - 50 arası görüntüleniyor.
 • İrfan Erdoğan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,18 MB
  Eser Türü: Dersler
  Bu eserde eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik şimdiye kadar gösterilen rutin çabalarının dışında eğitim sisteminin yeni yüzyılın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesini sağlayabilmek için geliştirilen bazı yaklaşımlar ve modeller sunulmaktadır. Ülkemizde özellikle “Karşılaştırmalı Eğitim” alanında az sayıda eser mevcutken, hızlı toplumsal değişim var olan eserleri de yetersiz kılmaktadır. Doç.Dr.İrfan Erdoğan, titiz ve özgün çalışmasıyla bu alanda ortaya çıkan işte bu boşluğu doldurmaktadır. Sağlam bir literatüre dayandırılan bu eser, öncelikle ülkemizde bulunan Eğitim Fakültelerine devam eden öğrencilerin aldıkları “Karşılaştırmalı Eğitim” dersi için başvurulabilecek temel bir kaynak niteliğindedir.
 • Frank Thilly
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,82 MB
  Eser Türü: Kitap
  Profesör Thilly'in felsefe tarihine olan ilgisi, yalnızca geçmişe olan merakından kaynaklanmaz ve sadece geçmişteki oluşumları kaydetme amacı gütmez. O, yalnızca fikirlerin ve kavramların sürekliliğini inceleyen bir düşünceler tarihi ile yetinmeyecektir. Thilly, konusunu tarih içinde aydınlatma uğraşı veren bir felsefecidir; felsefe tarihinin, felsefecilerin konu ve sezgilerinden ortaya çıkan felsefe fikirleri hazinesi olduğunu düşünür. Felsefe tarihi çalışması "basitten gitgide daha karmaşık konulara doğru ilerleyen" bir yapıya sahiptir. İnsanoğlu, varlığı boyunca, kendisinden önce yapılmış çalışmalardan bağımsız olarak, yeni oluşumlar yaratma ve uygarlığın başlangıç kuramlarının ortaya koyma arzusunda olmuştur. Tihilly, bu tarihsel çalışmanın değerinin, okuyuculara bu oluşumu yaratma umudu aşılamasında yattığını söyler. Çağdaş tarihçilerin karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluk, olayları ve olguları tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Tihlly, bunu en iyi şekilde başarmıştır.
 • Hüseyin Su
  insan sesi mp3
  21 Ayrım
  259 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayşe Selva Aslan
  Öykü türünün gelişmesi için gençler arasında Meras Derneği her yıl Şiir ve Öykü Yarışmaları düzenlemektedir. Tükenmez Umut Kaynaa ve Akar Sel Gücü adlı iki şiir ve öykü seçkisi bastırıldı. Bu kitaplardan da anlaşılacağı gibi öykü türü, şiirden çok geridedir. Kendini şimdi deneyen genç öykücülerden Pelageya Filioğlu, Mariya Köse, Nikolay Esir, Viktor Kopuşçu, Alla Büyük, Anjela Mutkoğlu gibi genç yazarlara umudumuzu bağlıyor, Gagauz öyküsünün gelecekte daha güçlü olacağına inanıyoruz.
 • György Lukacs
  metin
  4 Ayrım
  853,46 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: GETEM
  Macar filozof ve yazarı olan György Lukacs Marksist estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve Musil'den, Beckett ve Faulkner'a uzanan temsilcilerini ele almakta ve bu akımı Balzac, Tolstoy ve Thomas Mann gibi yazarların temsil ettiği eleştirel gerçekçilik geleneğiyle karşılaştırmaktadır. Son bölümde ise toplumcu gerçekçilik akımının olumlu ve olumsuz yanlarını açıklayan yazar, bu anlayışın eleştirel gerçekçilikten alacağı derslere dikkati çekmektedir.
 • Cağfer KARADAŞ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bununla aynı zamanda çağdaş İslam düşüncesi ve bu düşünceyi temsil eden düşünürler hakkında genel bir fikir vermek de amaçlanmıştır. Kitapta yer alan düşünürleri şöylece sıralamak mümkündür: Ebu? l-A? lâ Mevdudî Fazlurrahman Faruki Seyyid Hüseyin Nasr Muhammed Hamidullah Muhammed Arkoun Hasan Hanefi Nasr Hamid Ebu Zeyd Hüseyin Atay Hayrettin Karaman Bekir Topaloğlu Süleyman Uludağ
 • Ali Bulaç
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,40 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bireysel ve toplumsal sorunların tek tek insanların gücünü aştığı bir dünyada hayatımızı derinden etkileyen “çağdaş düzenleri ve kavramları” anlatmak, sanıldığının aksine güç bir iştir ve yoğun bir çaba ister. Yaklaşık beş yılda hazırlanan bu kitap böyle bir çabanın ürünüdür. Amaç, içinde yaşadığı kültürel ve sosyal çevreyi anlama ihtiyacını duyan genç kuşaklara ve çağını sorgulamak isteyen aydınlara modern dünyayı biçimlendiren sosyal ve ekonomik düzenlerle bunları besleyen kavramlara ilişkin doğru ve sağlıklı bilgiler vermek, eleştirme ve alternatifler arama yollarını göstermektir.
 • Şaban Teoman Duralı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,47 MB
  Eser Türü: Kitap
  SUNUŞ: “Küreselleşme” kavramı, ilk defa yeryüzünün her yanında hayatı etkileyip, belirleyen bir medeniyet anlayışı olarak “insanoğlu”nun karşısında İktisadî, siyasî ve kültürel yönleri olan bu çok boyutlu sürece, karşı ideolojik kuşkular da var. Sanayileşme, kapitalist ekonomi, modernleşme, sekülarizm, liberal demokrasiye dayalı yeni bir siyasî kültür, İktisadî alanda millî devletlerin sonu, devlet dışı ilişki ve iletişim ağları, kompleks ve karşılıklı ticarî bağımlılık, kültürel değer kaymaları ve bu anlayışların yeryüzündeki insanların farkında olmaları. “Küreselleşme” modernleşme sürecinin bir kırılması mı, bir sürekliliği mi? “Küreselleşme” kavramının isim babası olduğu ileri sürülen sosyolog Ro- land Robertscn’a göre küreselleşme: “Dünyanın sıkıştırılması ve bir bütün olduğu şuurunun artmasıdır.” Tasmanya’da Prof. Malcolm Waters’a göre de küreselleşme “Toplumsal ve kültürel düzenlemeler üzerindeki coğrafya ile ilgili sınırların ortadan kalkma süreci ve insanların da bu sürecin farkında olmalan”dır. Günümüzdeki önceliği; okyanuslar ötesi coğrafî keşifler, Hıristiyanlığın kapitalizmin gelişmesine paralel yaygınlık kazanması, sanayi devrimi, sömürgeci hareketler, bir sanayi mamülünün dünyanın her yanında alınıp / satılması, Avrupa kültürünün evrenselleşmesi, makinanın ezici üstünlüğüne iletişim araçlarının üstünlüğü de katılması sağlanmıştır. Bu evrede mal ve hizmet ticareti, finans piyasaları, özel teşebbüs ve mülkiyet gibi kapitalist kurumlar küresel ölçekte faaliyet göstermekte, mübadeleler gerçekleşmekte, millî devletler milletler arası kapitalizmin pençesine düşmektedir. “Küreselleşme” modernlikten kopuş olmayıp, süreklilik arzeden ileri bir modernleşmedir. Liberal / kapitalist / demokratik sistemin tüm dünyaya egemen olmaya başlaması yeni anlayış ve kavramları da beraberinde getirdi: İnsan haklan, sivil toplum, sekülarizm, ferde öncelik ve refah.
 • Fahri Kaya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  208,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Toplumumuzda din gerek yönlendirme, gerekse insanlara tesiri bakımından önemini devam ettirmektedir. Din kelimesinin etkisinde onun yerine kullanılabilecek başka hiçbir kelime yoktur. O ne hayatta ikinci sıraya itilebilir ne de insan hayatından çıkarılabilir. Kısacası din; hayatın, çevresinde döndüğü asıl eksendir. İnsanların kalplerindeki din tohumları henüz ölmemiş, İslama duydukları bir parça saygı ve bağlılık onları olgunlaştırmakta ve kalplerini alevlendirmektedir. Sonra da İslamın güzelliğiyle süslenmekte ve kendilerin iİslamla bezemektedirler. Allah'ın izniyle bunun semeresini görüyorlar. Hayatlarındaki lanetli prangları kırıp hürriyete kavuşmaktalar.
 • T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Z. GİPPİUS, GORKİ, İ. BUNİN, A. KUPRİN, İ. ZAMYATİN, M. ZOŞÇENKO, M. BULGAKOV, İ. ERENBURG, İ. BABEL GİBİ BELLİ BAŞLI HİKAYECİLERDEN SEÇMELER.

Sayfalar