Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2176 sonuçtan 181 - 190 arası görüntüleniyor.
 • M.Serhat Yener
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  490,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Talih Uyar
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  3,50 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan: Can Kandemir
 • Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,20 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kitabın Konu Başlıkları Pratik Çalışmalar Şematik Açıklamalar Test Soruları Sınav Soruları Uygulama Örnekleri Dilekçeler Kitap etiketleri
 • Haluk Çolak
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  3,63 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Özmen
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  5,50 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Meral Sungurtekin, Muhammet Özekeş
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  22,49 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Baki Kuru
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  8,01 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Birinci baskısı 2004 yılında yayımlanmış olan ve mevcudu çoktan tükenmiş olan, bu kitabın En son değişikliklere göre tamamen yeniden yazılmış ve genişletilmiş 2. baskısı, Yayınevimiz tarafından gerçekleştirilmiştir Tek (bir) cilt olan ve İcra ve İflâs Hukukunun bütün konularını (bölümlerini) kapsayan (içeren) bu El Kitabı, özellikle hâkimler, avukatlar ve lisansüstü araştırma yapanlar için başvuru (müracaat) kitabı olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Bundan dolayı, kitabın uygulamaya (tatbikata) dönük bir kitap olarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle, Yargıtay’ın İcra ve İflâs hukukuna ilişkin olup çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış olan kararlarına, El Kitabı’nda geniş ölçüde yer verilmiştir. Hattâ, yayımlanmamış Yargıtay kararları da, Kitapta inceleme konusu yapılmıştır. Bu yapılırken, Yargıtay kararlarının yalnız zikredilmesiyle yetinilmemiş, hemen her Yargıtay kararı, ilişkin olduğu konunun bütünü içine sindirilerek incelemeye tâbi tutulmuştur. Böylece, bu El Kitabı’nda, her konu hakkında, Yargıtay’ın en son görüşü belirtilmiş ve incelenmiştir. Bundan başka, İsviçre Federal Mahkemesi’nin (ve bazı İsviçre kantonlarının mahkemelerinin) hukukumuz bakımından faydalı olan kararlarına da, El Kitabı’nda yer verilmiştir. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı’nın yayımlanmasından (2004) sonra, üç ana kanun tümü ile değişmiştir: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (YBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTK). İcra ve İflâs Hukuku El Kitabının 2. baskısında, az önce anılan yeni ana kanunların icra ve iflâs hukuku ile ilgili olan hükümlerine geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunun yanında, yürürlükten kaldırılmış olan (eski) üç ana kanunun hükümlerine de bu El Kitabında yer verilmiştir. Bunun nedeni, yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlar ile yeni ana kanunlar arasındaki benzerliklerin ve farkların belirtilmesi ve El Kitabındaki misallerin bir çoğunun yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlara ilişkin olmasıdır. El Kitabının sonunda, çok ayrıntılı (kanun isimlerine ve kavramlara göre) arama cetvelleri mevcuttur."
 • Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,15 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Abdurrahim Karslı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  718 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Ali Güneren
  metin - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
  “İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları” adını taşıyan ve ikinci baskısı 2008 yılında yapılan bu eserin yeni baskısı, Siz Değerli Okuyuculardan gelen yoğun istek, yasal değişiklikler ve uygulamadaki gelişmeler gözetilerek yeniden yazılarak sunulmuştur. Eserde, istihkak davaları özellikle Yüksek Mahkeme Kararları ışığında, uygulama yönüyle ele alınmış, gerekli görüldükçe öğretinin görüşlerine yer verilmiştir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na göre yapılan Hacizlerden Kaynaklanan İstihkak Davaları, ikinci bölümde; İflâsta İstihkak Davaları, üçüncü bölümde; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu’na Göre Yapılan Hacizlerden Kaynaklanan İstihkak Davaları incelenmiştir. Bundan başka, ikinci baskıda yer alan bazı konular sistematik çerçevede İcra ve İflâs Kanunu’nda 6103 ve 6352 sayılı yasalarla yapılan değişiklikler de gözetilerek daha ayrıntılı yazılmış, usul konuları açıklanırken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun getirdiği yeni hükümler açıklanarak işlenmiş, yeri geldikçe 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu.’nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine değinilmiş, önceki baskıda bulunmayan bazı bölümler eklenmiş, yeni Yargıtay kararları gözden geçirilerek örnek nitelikte olanlar ilgili bölümlerin sonuna konulmuş, kitabın sonuna ayrıntılı bir kavram dizini konulmak suretiyle eser büyük ölçüde genişletilmiştir. (3. Baskıya ÖNSÖZ'den) 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE YAPILAN HACİZLERDEN KAYNAKLANAN İSTİHKAK DAVALARI İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ KANUNU’NA GÖRE YAPILAN HACİZLERDEN KAYNAKLANAN İSTİHKAK DAVALARI YARGITAY’IN EN SON ÖRNEK KARARLARI 6100 SAYILI HMK-6098 SAYILI TBK-6102 SAYILI TTK –İİK DA 6103 VE 6352 SAYILI YASALARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK YENİDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR -YORUMLAR

Sayfalar